Elevator to Citadel מעלית לטירת ראשנוב

    מעלית חיצונית שהוקמה לצורך עליה ישירה לטירת ראשנוב

    העליה מהירה ובקצב גבוה של נוסעים ועלותה זולה מאוד

    bluetree.ro